Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),
 • z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa­nych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
 • kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związa­nych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

 • musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,
 • musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,
 • musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,
 • musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu ucz­niowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmu­jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie tre­ści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty:

· Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2).

· opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organi­zacje (art. 56 ust. 2).

·wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4).

Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty nauczyciela:

·Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art 6a ust. 1 pkt 5).

·Przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontrakto­wego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2).

Obowiązki Rady Rodziców

Rada rodziców ma obowiązek:

·gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

 • wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną),
 • regionalną izbę obrachunkową,
 • urząd skarbowy.

· stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de­cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,

· działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.


Regulamin Rady Rodziców

Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Regulamin powinien być napisany w sposób przejrzysty, staranny, uwzględniający specyfikę danej szkoły, przy wzięciu pod uwagę dokumentów szkolnych a zwłaszcza statutu szkoły.

Regulamin musi zawierać:

· wewnętrzną strukturę rady (np. że jest prezydium, komisja rewizyjna)

·tryb pracy rady (np. jak często odbywają się spotkania prezydium i plenarne, jak są podejmo­wane decyzje, jaki jest sposób zwoływania posiedzeń rady),

·szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad od­działowych do rady rodziców,

· zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

Właściwie skonstruowany regulamin powinien określać jeszcze inne zagadnienia, np.:

·cele i zadania rady rodziców,

·zasady dokonywania zmian w regulaminie rady rodziców.