Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 102

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 9, 93-142 Łódź – reprezentowane przez Panią Dyrektor Beatę Kochaniak-Anton.

2) Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@pm102.elodz.edu.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

4) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku zrealizowaniem zadań przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku zrealizowaniem zadań przez Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  • rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4) odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka są:

  • organy nadzoru,
  • podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
  • podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania - zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Zgodnie z Rozporządzeniem, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), usunięcia (art. 17), ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia (art. 18), a także prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21), oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 102 w Łodzi przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

10) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.